Algemene
voorwaarden
Algemene voorwaarden Veerkracht Kindercoaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67371671

Veerkracht Kindercoaching is opgericht door Vera de Heus (hierna te noemen: Coach). De Coach richt zich op het coachen van kinderen in de basisschoolleeftijd.   

Voor de ouders:
Voor alle kinderen (hierna te noemen: Cliënt) geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

 

Vertrouwelijkheid:
Beide partijen (Opdrachtnemer en Opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Op verzoek en/ of met toestemming van de ouders/verzorgers kan de Opdrachtnemer de school of een andere belanghebbende instantie van de cliënt bezoeken of informeren.

In het geval van dreigend gevaar voor de Cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld.

Afmelding
Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare persoon in de omgeving waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

De Opdrachtgever kan een geplande afspraak tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos telefonisch afzeggen c.q.verplaatsen. Daarna geldt dat bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek, het volledige tarief in rekening worden gebracht. Indien de Cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt eveneens het volledige tarief in rekening gebracht.

Regels rond de coachingssessie
Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de begeleider de Cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De begeleider dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Eigen verantwoordelijkheid
De Cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachingssessies kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, fysieke of emotionele schade of andere schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.
Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling van de coachingsessies ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien wederom niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald wordt, is de Opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

Heeft u interesse?

Veerkracht Kindercoaching

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: veerkracht-kindercoaching@ziggo.nl
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd

 

Vera de Heus
Veerkracht Kindercoaching

Regentesselaan 34
3571CE Utrecht
Telefoon: 06-47234802
E-mail: vkveerkrachtkindercoaching@gmail.com
KvK: 67371671
CPION geaccrediteerd